Όροι Χρήσης

Γενικά

Το sanihellas.gr είναι το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» προβολής και διάθεσης προϊόντων, το οποίο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «SANI HELLAS Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 5-7, 14343 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 095108240 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας και χρήσης αυτού και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων.

Πριν εισέλθετε σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρόντες όρους χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ενέργειά σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

Η χρήση του sanihellas.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Πληροφορίες & Προϊόντα

Το sanihellas.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα του sanihellas.gr όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενων τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία ως μέγιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και εν γένει με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Πνευματικά Δικαιώματα, Διακριτικοί Τίτλοι & Σήματα

Οι διακριτικοί τίτλοι και τα εμπορικά σήματα, που εμφανίζονται στο sanihellas.gr, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες εξωδικαστικά ή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή άλλων αρχών κατά κάθε παραβάτη των σχετικών όρων. Το σύνολο των κειμένων, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των εφαρμοστέων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Βάσει των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την ρητή, προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ευθύνη Επισκεπτών & Χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους που υποβάλλουν στο sanihellas.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου, ότι απέχουν από κάθε παράνομη χρήση και ότι δεν παραβιάζουν οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το sanihellas.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του.

Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του sanihellas.gr. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση αυτού ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Σύνδεσμοι προς άλλος Δικτυακούς Τόπους

Το sanihellas.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του sanihellas.gr με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών και προς συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται για συγκεκριμένα θέματα.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους των δικτυακών τόπων.

Διαφήμιση

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο sanihellas.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες όροι διέπονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Εργολήπτη και του Πελάτη, σχετικά ή με αφορμή τους παρόντες όρους, θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών οποιασδήποτε δικαιοδοσίας τα οποία θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα.